مرگ با خوشه انگور می‌آید به دهان | پایگاه خبری صبا
امروز ۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
تالارِ شعرخوانیِ صبا

مرگ با خوشه انگور می‌آید به دهان

گاه زخمی که به پا داشته‌ام | زیر و بم‌های زمین را به من آموخته است

تالارِ شعرخوانیِ صبا

تجربه‌های زندگی، رو‌به‌رو شدن با افراد مختلف و زخم خوردن‌ها و محبت دیدن‌ها…

سهراب این چنین سرود:

بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم

دیده‌ام گاهی در تب، ماه می‌آید پایین

می رسد دست به سقف ملکوت

دیده‌ام ، سهره بهتر می‌خواند

گاه زخمی که به پا داشته‌ام

زیر و بم‌های زمین را به من آموخته است

گاه در بستر بیماری من، حجم گل چند برابرشده است

و فزون تر شده است، قطر نارنج، شعاع فانوس

و نترسیم از مرگ

مرگ پایان کبوتر نیست

مرگ وارونه ی یک زنجره نیست

مرگ در ذهن اقاقی جاری است

مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد

مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می گوید

مرگ با خوشه ی انگور می‌آید به دهان

مرگ در حنجره ی سرخ ـ گلو می‌خواند

مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است

مرگ گاهی ریحان می چیند

مرگ گاهی ودکا می نوشد

گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد

و همه می دانیم

ریه های لذت ، پراکسیژن مرگ است

سهراب سپهری

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  320/309/513/010
 • هتل
  262/780/687/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  68/616/011/000
 • بچه زرنگ
  61/222/898/810
 • ویلای ساحلی
  57/452/664/500
 • ورود خروج ممنوع
  28/692/812/000
 • نارگیل2
  26/927/875/670
 • گیج‌گاه
  15/828/491/000
 • جوجه تیغی
  12/363/100/000
 • مسافری از گانورا
  11/562/163/000
 • عامه پسند
  6/777/083/500
 • حدود 8 صبح
  5/872/460/000
 • جنگل پرتقال
  2/942/064/500
 • ضد
  2/567/304/500
 • روشن
  489/557/500
 • توچال
  308/907/500
 • خورشید آن ماه
  184/359/000
 • پدران
  46/020/000
 • رویای کاغذی
  37/570/000