پروانه نمایش | پایگاه خبری صبا - Part 2
امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۴
پروانه نمایش فیلم های غیرسینمایی «7600» و «آفتاب گرگ و میش» صادر شد.
شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش پنج فیلم موافقت کرد.
پروانه نمایش فیلم سینمایی «آزردگان» مهدی فردقادری صادر شد.
جلیل اکبری صحت تهیه کننده درباره آخرین وضعیت پروانه نمایش «عروسک» و اکران آنلاین فیلم ها توضیح داد.
آثار غیرسینمایی
پروانه نمایش 16 اثر غیرسینمایی صادر شد.
پروانه نمایش 3 اثر غیرسینمایی صادر شد.
پروانه نمایش پنج فیلم کوتاه داستانی، یک مستند و یک فیلم بلند غیرسینمایی صادر شد.
مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی درباره نمایش فوتبال در سینما و وضعیت پروانه نمایش فیلم ها و کسانی که در روزهای اخیر واکنش هایی داشته اند، توضیح داد.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  322/458/723/010
 • هتل
  267/447/332/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  74/374/014/750
 • بچه زرنگ
  61/541/475/310
 • ویلای ساحلی
  59/965/260/000
 • ورود خروج ممنوع
  29/802/220/000
 • نارگیل2
  27/321/841/670
 • گیج‌گاه
  15/852/066/000
 • جوجه تیغی
  12/393/990/000
 • مسافری از گانورا
  12/115/357/500
 • عامه پسند
  6/818/618/500
 • حدود 8 صبح
  5/877/190/000
 • جنگل پرتقال
  2/961/924/500
 • ضد
  2/725/392/000
 • روشن
  1/213/470/000
 • توچال
  319/025/500
 • خورشید آن ماه
  185/399/000
 • پدران
  110/095/000
 • رویای کاغذی
  74/615/000